Algemene voorwaarden Internetpaleis B.V. 

Artikel 1 – Definities

 1. Internetpaleis B.V. (hierna: Internetpaleis) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het geven van seo-advies, het bemiddelen voor webdesign en sea, het verkopen van links en het verkopen van domeinnamen. 
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder Internetpaleis mede verstaan alle in haar dienst zijnde werknemers of ingeschakelde derden.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘’Opdrachtgever’’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan Internetpaleis opdracht heeft gegeven tot het leveren van Diensten zoals bedoelt in artikel 1.4.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘’Diensten’’ verstaan:  alle door Internetpaleis en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het geven van seo-advies, het bemiddelen voor webdesign en sea, het verkopen van links en het verkopen van domeinnamen, alsmede alle andere door Internetpaleis ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. 
 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘’Overeenkomst’’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Internetpaleis en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 6. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: de website www.internetpaleis.nl, www.reizen-paleis.nl en www.iwon.nl.
   

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Internetpaleis en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Internetpaleis verrichte handelingen.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Internetpaleis overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 4. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Internetpaleis en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een opdrachtbevestiging van Internetpaleis ontvangt. 

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Internetpaleis zal zich inspannen de Diensten en de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 
 2. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Internetpaleis dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 3. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de Overeenkomst opgenomen termijn. Wel is het mogelijk om de Overeenkomst te verlengen. 
 4. Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen binden Internetpaleis slechts indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 5 – Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Internetpaleis en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Internetpaleis op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke gesloten Overeenkomst tussen Internetpaleis en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigen door middel van aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 

Artikel 6 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtgever is niet bevoegd de Overeenkomst op te schorten, te ontbinden of tussentijds op te zeggen indien de resultaten van de inspanningen van Internetpaleis tegenvallen.
 2. Internetpaleis is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Internetpaleis goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen tekort zal schieten.
 3. Voorts is Internetpaleis bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 4. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Internetpaleis gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien Internetpaleis de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst en is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het Internetpaleis vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Internetpaleis op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Internetpaleis is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Internetpaleis zal het betaalde bedrag terugstorten met aftrek van de tot dan toe gewerkte uren en gemaakte kosten.  

Artikel 7 – Annulering

 1. Indien Opdrachtgever de door hem gevraagde Dienst annuleert nadat door Opdrachtgever een opdrachtbevestiging is ontvangen, is Opdrachtgever gehouden alle alsdan reeds gemaakte kosten aan Internetpaleis te vergoeden. Deze kosten omvatten in ieder geval maar niet uitsluitend de reeds door Internetpaleis gemaakte kosten, verrichte werkzaamheden en aan de Dienst bestede uren op basis van de ten tijde van de annulering geldende tarieven van Internetpaleis.
 2. De door Opdrachtgever gedane betalingen zullen hierop in mindering worden gebracht.

Artikel 8 – Kosten, honorering en betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de honorering van de Overeenkomst op basis van een (elektronische) factuur. Alle door Internetpaleis gecommuniceerde bedragen zijn exclusief btw, tenzij expliciet anders aangegeven.
 2. Het bedrag moet van tevoren betaald worden middels factuur. De betaling van de factuur dient maximaal binnen veertien (14) dagen overgemaakt te worden op haar bankrekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer. Gedurende deze veertien dagen kunnen de Diensten al geleverd worden. 
 3. Indien Opdrachtgever een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever is Internetpaleis gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Opdrachtgever schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. In geval van betalingsverzuim is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van Internetpaleis, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend.
 5. Indien Internetpaleis om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.4 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Internetpaleis is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.

2. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van het advies van Internetpaleis.

3. Internetpaleis is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. 

4. Internetpaleis is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat indien Opdrachtgever via de website van Internetpaleis terecht komt bij de website van de aanbieder. 

5. Internetpaleis is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. Internetpaleis is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.

7. De Opdrachtgever vrijwaart Internetpaleis voor aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met de Diensten.

8. Indien Internetpaleis aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Internetpaleis verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. 

9. De aansprakelijkheid van Internetpaleis is beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag. 

10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Internetpaleis.

11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.


Artikel 10 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Internetpaleis, waardoor volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van derden, ziekte van personeel van Internetpaleis zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Internetpaleis of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Internetpaleis overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Internetpaleis heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst, behoudens de uitzondering in lid 5.
 5. Indien Opdrachtgever links voor bepaalde tijd heeft gekocht, maar deze links in verband met onvoorziene omstandigheden binnen deze periode verdwijnen, dan zal er geen terugbetaling zijn van betaalde bedragen. Wel zal Internetpaleis proberen om een alternatieve oplossing aan te bieden voor de verdwenen links. Deze inspanning eindigt wanneer Opdrachtgever het alternatief niet accepteert. 

Artikel 11 – Garanties

 1. Internetpaleis sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, integriteit en juistheid van de website van Internetpaleis en haar Diensten, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden.
 2. Indien Opdrachtgever links koopt van Internetpaleis voor onbepaalde tijd, dan kan Internetpaleis deze onbepaalde tijd niet garanderen.
 3. Indien Internetpaleis links ruilt met Opdrachtgever, dan kan Internetpaleis niet garanderen dat de links blijven staan.
 4. Internetpaleis sluit aansprakelijkheid uit in geval van lid 2 of lid 3.  

Artikel 12 – Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Internetpaleis kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13 – Identiteit van Internetpaleis B.V.

 1. Internetpaleis is bij de K.v.K. geregistreerd onder nummer 20136044 en draagt Btw-identificatienummer NL818816740B01. Internetpaleis is statutair gevestigd aan de Amalialaan 81 (4461SR) te Goes.
 2. Internetpaleis is per e-mail te bereiken via info@internetpaleis.nl en telefonisch te bereiken op 0113-214884.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Internetpaleis en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Internetpaleis en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. 

Artikel 15 – Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden worden tezamen met de opdrachtbevestiging verstuurd. Hiernaast zijn ze te allen tijde raadpleegbaar via de website.
Call Now Button